Dražobná spoločnosť

Rýchle, transparentné a profesionálne speňaženie majetku.
Profesionálny servis v oblasti dražieb.

Po prvé, po druhé, po tretie... predané.

Dobrovoľná dražba je jedným z najúčinnejších a najmenej nákladných spôsobov vysporiadania pohľadávok. Na Slovensku každoročne prebiehajú tisíce dražieb nehnuteľností a hnuteľného majetku a počet veriteľov, využívajúcich tento spôsob uspokojenia svojich pohľadávok, rastie.


K jednotlivým prípadom pristupujeme vysoko individuálne, klientmi prejavená dôvera je pre nás záväzkom poskytovania kvalitných a profesionálnych služieb. Komplexne zabezpečujeme bezproblémový priebeh dražby od jej prípravy až po realizáciu, odovzdanie výťažku dražby veriteľovi a predmetu dražby novému majiteľovi.Zmluva

Dražbu je možné vykonať len na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s dražobnou spoločnosťou AUGEA. Štandardizovanú zmluvu je možné stiahnuť, pričom zmluva je následne upravená podľa náročnosti dražby a individuálnych požiadaviek klienta.


Zmluva o vykonaní dražby

Zákon

AUGEA dražobná spoločnosť, s.r.o. vykonáva svoju činnosť v legislatívnom rámci zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.


Zákon o dobrovoľných dražbách


Dohľad

Kontrolu dodržiavania podmienok organizovania a priebehu dražieb vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Dohliada na dodržiavanie zákonnosti a správnosti postupov a povinností dražobníkov, ako aj na výkon ich činnosti.


Ministerstvo spravodlivosti

Poistenie

AUGEA Dražobná spoločnosť s.r.o. má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s činnosťou dražobníka a to s výškou plnenia 2 000 000 Eur v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.


Poistná zmluva

Kontakt

Telefónne číslo: (+421) 917 521 301
E-mail: office@augea.sk
Adresa: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (zobraziť mapu)


Úradné hodiny: Pondelok 09:30 - 15:30 | Streda 09:30 - 15:30 | Piatok 09:30 - 15:30

Osobné stretnutie je možné dohodnúť aj mimo úradných hodín telefonicky (+421) 917 521 301.